Privacy beleid

1. Informatie betreffende AMG Group

De websites www.blackoval.be, www.mylandrovermagazine.be, www.lexus-magazine.be, www.eco-mobiel.be, gelinkt aan de magazines met dezelfde naam, worden beheerd door de bvba "Event& Expo" (hierna " Evex" genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Cieskensstraat 2 te 9772 Kruishoutem (België) en die bij de Kruispuntbank der Ondernemingen geregistreerd staat onder het nummer 0460.121.973.
Evex is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die aan hen worden meegedeeld.

2. Privacybeleid

Dit Privacybeleid garandeert de gebruikers en alle andere fysieke personen die een beroep willen doen op de diensten en publicaties uitgegeven door Evex (hierna de "Gebruikers" genoemd), dat hun persoonlijke gegevens (hierna de « Gegevens » genoemd) worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet" genoemd). Het Privacybeleid vormt samen met de Algemene voorwaarden en de Disclaimer een contractueel geheel.

3. Rechten van de gebruikers

De Gebruikers beschikken over de hierna aangeduide rechten om een controle uit te oefenen over hun Gegevens.
De Gebruikers kunnen Evex informatie vragen over de bewaarde Gegevens, het doel van deze bewaring, alsook het gebruik van de Gegevens. Evex verbindt zich ertoe om aanvragen van de Gebruiker te beantwoorden binnen een termijn van maximaal 45 dagen.
Verder hebben Gebruikers ook het recht om de Gegevens die ze hebben meegedeeld aan Evex te corrigeren of te verwijderen. In dit geval verbindt Evex zich ertoe om de ontvangen instructies te respecteren, en dit binnen een termijn van 1 maand, beginnende vanaf de ontvangst van het verzoek. De Gebruikers kunnen zich niet verzetten tegen de verwerking van gegevens die nodig is voor de uitvoering van een abonnementsovereenkomst of voor de deelname aan een evenement georganiseerd door Evex. De Gebruikers beschikken over het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van hun Gegevens op basis van een voldoende rechtvaardiging. In dit geval zal Evex het verzoek beantwoorden binnen een termijn van 1 maand, beginnende vanaf de ontvangst van het verzoek. Indien de Gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunnen de Gebruikers zich verzetten tegen het gebruik van hun Gegevens, zonder Evex hiervoor een reden op te geven.

4. Verzameling en verwerking van gegevens

Evex verzekert de Gebruikers dat hun Gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier worden verzameld. De Gegevens die door Evex verzameld worden zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor:

 • elke inschrijving voor een abonnementsovereenkomst,
 • elke inschrijving voor de newsletter,
 • elke inschrijving voor een evenement georganiseerd door Evex,
 • het gebruik van het contactformulier.

Evex verzamelt de Gegevens die het voor de Gebruikers mogelijk maken om toegang te krijgen tot de diensten en publicaties van Evex. Hierbij gaat het om gegevens met betrekking tot persoonlijke informatie (naam, voornaam, adres, e-mail, etc.) die vrijwillig aan Evex worden meegedeeld. Alle andere informatie die de Gebruikers meedelen is facultatieve informatie, die ze met hun akkoord aan Evex verstrekken.

De door Evex verzamelde Gegevens worden gebruikt om:

 • de Gebruikers toegang te kunnen geven tot de publicaties en diensten van Evex,
 • de Gebruikers te contacteren: newsletters, aanpassingen met betrekking tot de algemene voorwaarden, disclaimer, privacybeleid, het beantwoorden van hun verzoeken, etc.,
 • de diensten voor de Gebruikers te verbeteren,
 • zijn activiteiten te ontwikkelen door de analyse van de ontvangen informatie (bijv. statistieken)

De Gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. In dit geval kunnen de Gebruikers zich verzetten tegen de verwerking van hun Gegevens, zoals beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid.

De Gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij deze via een contract of commerciële relatie aan Evex verbonden zijn, en dit binnen de limieten van de contractuele bepalingen of hetgeen noodzakelijk is voor de commerciële relatie.

De Gegevens kunnen worden doorgegeven aan een gerechtelijke of administratieve overheid die hiervoor een uitdrukkelijk verzoek aan Evex richt. Deze communicatie zal plaatsvinden binnen de grenzen van wat noodzakelijk is om te beantwoorden aan het verzoek van de betrokken overheid.

De Gegevens worden geüpdatet in overeenstemming met de verplichtingen voor de Gebruikers, die beschreven staan in de Algemene voorwaarden. Bij ontvangst van deze updates verbindt Evex zich ertoe de Gegevens die het in zijn bezit heeft te actualiseren, teneinde het correcte en actuele karakter ervan te waarborgen.

Evex bewaart de gegevens voor een periode die niet langer duurt dan nodig is voor de realisatie van de doeleinden die beschreven worden in punt 4 van het Privacybeleid.
Met het onderschrijven van een abonnement of het inschrijven voor een evenement, verklaren de Gebruikers kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en hiermee akkoord te gaan. Het verzamelen en verwerken van Gegevens zijn met name noodzakelijk voor de uitvoering van de door de Gebruikers onderschreven abonnementsovereenkomst, alsook voor hun inschrijving voor een evenement, volgens de modaliteiten de beschreven worden in de Algemene voorwaarden.

De websites www.blackoval.be, www.mylandrovermagazine.be, www.lexus-magazine.be, www.eco-mobiel.be gebruiken cookies voor het verbeteren en vergemakkelijken van de navigatie van de internetgebruikers. Deze cookies registreren verschillende gegevens: taalkeuze, weergave van de boodschap over het gebruik van cookies, sessie, verbindingsinformatie en Google Analytics gegevens om de bezoeken op de websites op te volgen. De cookies maken het ook mogelijk elke internetgebruiker informatie en boodschappen aan te bieden die hem/haar kunnen interesseren. Het gebruik van cookies kan aangepast worden door de configuratie van de browsers, naargelang de opties van elke browser.

5. Veiligheidsmaatregelen

Evex verbindt zich ertoe om de veiligheid van de verzamelde Gegevens verzekeren. Evex waakt erover om het aantal personen dat toegang heeft tot deze Gegevens te beperken. Dit aantal zal in functie staan van het aantal personen dat Evex nodig acht om zijn dienstverlening te verzorgen. Evex verbindt zich er verder ook toe om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om eventuele inmengingen van derden of ongewenste personen te vermijden. Evex is echter niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortkomen uit tekortkomingen, fouten en nalatigheden met betrekking tot het gebruik van de websites door de Gebruikers.

6. Aanpassing van het privacybeleid

Evex heeft op elk moment het recht om zijn Privacybeleid eenzijdig en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer dit gewijzigd wordt, zal de nieuwe versie van het Privacybeleid naar de Gebruikers worden gestuurd. Deze zullen zich hiertegen kunnen verzetten met de rechten waarover ze beschikken, en die beschreven worden in artikel 3 van dit Privacybeleid.

7. Aangifte bij de privacycommissie

Evex zal, conform de Wet (Hoofdstuk V art. 17), aangifte doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hierdoor heeft het de toestemming om de Gegevens van zijn Gebruikers te verzamelen en te verwerken.

8. Contact

Voor alle mogelijke inlichtingen kan u Evex tijdens de kantooruren contacteren via:

 • e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • post: EVEX bvba, Cieskensstraat 2, 9772 Kruishoutem, België
 • telefoon: + 32 (0)486131313